Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Kunglig invigning av ESBRI
 
Publicerad: 1997-04-06
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 1997:

Kunglig invigning av ESBRI

I strålande sol och med närmare 300 inbjudna gäster invigde kung Carl XVI Gustaf ESBRI. Därefter arrangerades ett symposium på temat ”Att skapa tillväxt och nya jobb” där flera framstående forskare deltog, bland annat amerikanen David L. Birch som gjort sig känd för sin forskning om snabbväxande företag, så kallade gaseller.

ESBRIs VD Magnus Aronsson inledde med att hälsa alla välkomna varefter han lämnade över ordet till kung Carl Gustaf som i sitt invigningstal bland annat betonade entreprenörskapets ovärderliga betydelse för Sveriges välfärdsutveckling. Han tog också upp det faktum att svensk och internationell forskning visar att de flesta nya arbetstillfällen skapas i småföretag och att intresset för småföretag därmed ökar, liksom behovet av forskning:

- Tack vare en generös donation från en framgångsrik entreprenör kommer sådan verksamhet nu att kunna bedrivas inom det nya Institutet för Entreprenörskaps och Småföretagsforskning, som också är knutet till en professur i ämnet vid Stockholms universitet. Detta initiativ tyder på verklig företagsamhet. Det är min förhoppning att ESBRI kommer att utgöra en mötesplats för svenska och utländska forskare, vars inriktning väl svarar mot den tvärvetenskapliga karaktär som forskningen inom området entreprenörskap och småföretagsamhet måste ha.

- Med stort intresse kommer jag att följa den verksamhet som skall bedrivas här. Jag ser fram emot den utlovade kunskapsspridningen och ESBRIs deltagande i samhällsdebatten, där de sakliga argumenten aldrig kan bli för många avslutade kungen och förklarade sedan ESBRI för invigt.

Därpå förklarade han ESBRI invigt genom att knyta ihop två blågula band för att markera samarbetet mellan akademin och näringslivet.

Även rektorn för Stockholms universitet, Gustaf Lindencrona gladdes över ESBRIs tillkomst: Att vi nu kan tillsätta en småföretagsprofessur är oerhört glädjande.

ESBRIs grundare och donator, entreprenören och uppfinnaren Leif Lundblad, talade om entreprenörskapets och småföretagandets legitimitet:
- Mitt mål är att det ska vara fint att vara entreprenör.

Det handlar om att enskilda individer måste få synas och de måste få chansen att lyckas. Målet med ESBRIs verksamhet är att öka kunskapen och förståelsen för entreprenörskapets och småföretagandets villkor och därmed skapa förutsättningar för fler tillväxtföretag och nya arbetstillfällen i Sverige.

Vid det efterföljande symposiet, som hade just temat att skapa tillväxt och nya jobb, betonade samtliga talare - småföretagsforskaren David L. Birch, professorerna Gunnar Eliasson, KTH, Carin Holmquist, Umeå, Bo Hedberg, Stockholm och Per Davidsson. Jönköping - behovet av förändrade attityder liksom behovet av förebilder för att företagen ska vilja växa.

David L. Birch menade att Sverige uppfyller alla de kriterier som amerikansk småföretagsforskning har funnit vara mest betydelsefulla för att skapa tillväxt - alla utom en - entreprenörsklimatet måste förbättras.
När Birch studerade de tio städer i USA som har störst tillväxt fann han att samtliga hade universitet, flygplats, var trevliga att bo i och att de hade bra entreprenörsklimat.

- Sverige har fler universitet per capita än USA, genom Öresundsbron får ni tillgång till ytterligare en världsflygplats och Sverige är ett av de vackraste länderna i världen, återstår alltså en punkt: vilken inställning har ni till entreprenörerna? Ni har varit mycket entreprenöriella i historiskt perspektiv, men är ni tillräckligt stolta över era entreprenörer idag? Visst kan ni sänka skatter och förenkla regler, det har ni också gjort, men det har inte gett den tillväxt ni hoppades på. USA kan lära mycket av Sverige och ni kan lära av oss vad gäller attityden gentemot entreprenörer. Det är därför tillkomsten av ESBRI är så viktig. Det kan utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte om entreprenörskap.

Per Davidsson som forskat i tillväxtens psykologi har kommit fram till att förebilder har mycket stor betydelse för företagens tillväxt. Där det finns många företag är benägenheten att starta företag större, likaså för dem som har företagare nära inpå sig - i släkten till exempel.

- De flesta företag är och förblir väldigt små. Alla vet att det finns 400 000 - 500 000 företag. Om de anställde 10 personer skulle det ge 4 miljoner jobb. Men det är bara en miljon som arbetar i småföretagen. Bristen på tillväxt är inte nödvändigtvis ett problem för företagen, utan kanske mer ett samhällsproblem, sa Per Davidsson.

Gunnar Eliasson menade att det svenska lagomsyndromet gör att det kanske finns för många förebilder av det slaget att man nöjer sig med en viss storlek på företaget.
Text: Iréne  Forsmark


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu