Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2013-12-19
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2013:

Fria medarbetare får fler idéer

En bra chef uppmuntrar risktagande och egna initiativ, vilket leder till innovativ personal och fler spännande idéer. Finns det dessutom en stödjande organisation att luta sig mot blir det ännu bättre. Det menar Leif Denti, som forskar om innovationsförmågan i utvecklings- och forskningsmiljöer där man specifikt arbetar för att ta fram nya patent.

Fria medarbetare får fler idéer
Leif Denti har lagt fram avhandlingen Leadership and innovation in research and development teams vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Foto: Jeffrey Johns.
- Jag har varit på olika organisationer inom Volvo personvagnar och lastvagnar, och andra företag som till exempel Stora Enso och ABB. Jag har tittat på hur ledarna påverkar personalens innovationsförmåga. Vilket inflytande har chefens eller projektledarens inställning?

Leif Denti menar att det är på den här sortens tunga industriföretag som den svenska innovationsförmågan finns. Därför är det viktigt att definiera vilka faktorer som påverkar den. Arbetsrelationen mellan chefen och den anställda är viktig. Den får gärna vara något utöver att chefen ser till att det finns pengar i lönekuvertet. Dentis forskning visar att om arbetsrelationen har en högre kvalitet blir resultatet bättre.

- En högre kvalitet på relationen visar sig gynna speciellt dem som är redan är initiativrika. Anställda som är initiativtagare producerade fler innovationer. De tog fram fler produkter, patent, forskningspublikationer och ”white papers”. Det visade sig också vara positivt för initiativförmågan att ha en ledare som var stöttande.

En kvalitativ arbetsrelation är baserad på respekt och ömsesidigt engagemang för det man ska åstadkomma tillsammans.

- Det innebär att chefen litar på sina anställda och ger dem ökat ansvar. Då svarar personalen mer engagerat och lägger in extra tid och energi. Innovationer skapas av riktiga människor, som vill driva idéer och starta projekt.

- Då är det viktigt att man får backning av chefen, att chefen litar på att man kan genomföra sina idéer. Tilliten visar sig vara speciellt viktig i högkvalitetsrelationer, säger Denti.

Han menar alltså att arbetsrelationen chef/anställd måste fördjupas för att arbetsplatsen ska kunna bli mer innovativ.

- Chefen behöver säga att det är okej att göra fel och att ta vissa risker: ”Jag litar på att du får det här gjort!” Det som händer då är att medarbetaren svarar upp med att anstränga sig hårdare. Det är själva kärnan i relationen. När chefen har den här högre graden av arbetsrelation med sin medarbetare ökar chansen att den anställde tar initiativ. Fler idéer blir implementerade.

En förbättrad arbetsrelation påverkar inte bara innovationsprocessen, utan ger många fler positiva effekter enligt Denti.

- Dels blir folk mer engagerade på jobbet, dels känner de sig mer som medborgare i organisationen. Det gör dem lojalare och leder till mindre personalomsättning.

Den här sortens högutbildade människor vill själva komma på hur de ska lösa sina uppgifter. Utan möjlighet att ta egna initiativ i organisationen tröttnar de ganska fort och tänker: ”Här är det inte lönt att försöka förändra något, så jag gör bara det jag blir tillsagd.”

- Det är förödande för en organisation när folk börjar tänka så, speciellt i innovationshänsyn. En chef som vill öka kvaliteten i arbetsrelationen måste ta första steget.

Bra chefer är de som faktiskt anstränger sig för att skapa den här höga kvaliteten i sina arbetsrelationer.

- Det handlar inte om att bli kompis med sina anställda, utan om att bygga upp tillit. Att ge de anställda ansvar, respektera dem och ge dem tillåtelse att misslyckas. Att stå bakom dem och ge dem uppmuntran utan att styra alltför hårt. En bra chef stöttar när det behövs och ser till att målet uppnås, utan att bestämma hur arbetet ska utföras.

För att chefen ska kunna göra detta behövs även stödjande organisation att luta sig emot.

- Om organisationen stöttar innovation blir sambandet mellan ledarskap och initiativ starkare.

Det gör organisationen bäst genom uppmuntran, resurser och frihet. När utvecklingsgruppen ges en hög grad av frihet ökar innovationskraften.

- Min forskning visar att både enskilda individer och projektgrupper som uppmuntrades att själva lösa sina problem och uppgifter, utifrån vad de själva tyckte var rimligt, blev mer innovativa, säger Leif Denti.

Lättillgänglig information är en viktig resurs för innovationsprocessen. Information kan handla om tekniska specifikationer, white papers och dokumentation som är åtkomliga i till exempel ett intranät.

- Resurser handlar inte bara om tid och pengar, utan också om information. Om man inte vet hur man ska patentera en viss teknik, är en patentexpert som man kan ringa upp en väldigt bra resurs.

- Det tredje sättet handlar om att uppmuntra till innovation, både i ord och i handling. Är det uttalat att man vill ha innovation skickar man en tydlig signal till personalen. Men man måste också uppmuntra i handling, till exempel genom att införa en innovationspolicy eller rekrytera människor som är erkänt innovativa.

Det finns självklart en hel del fallgropar också.

- Dåliga ledare är jättebra på att begränsa sina medarbetares frihet. De detaljstyr till exempel. Det gör de inte för att vara elaka, de kanske bara är väldigt intresserade av projektet och inte kan hålla fingrarna borta. Men det blockerar medarbetarnas kreativitet.

Vissa chefer ”ger upp” sitt projektledaransvar och gör sig otillgängliga. När projektledaren inte är närvarande blir de anställda ofta frustrerade – och motivationen sjunker.

- Projektledare som negligerar sitt projektledaransvar har ofta en envägskommunikation med projektgruppen. De vill gärna få in information, men utan att själva tala om hur läget i projektet är.

En bra chef i en stödjande organisation är alltså viktiga ingredienser för att skapa en innovativ arbetsmiljö. Policydokument som uppmuntrar till egna initiativ kan också vara till hjälp.

- En bra chef förstår att man behöver ha, och följa, policydokument. De är också viktiga för att organisationen ska kunna vara tydlig om vad det är som gäller när det kommer till risktagande och öppenhet. Att man har en policy som låter alla komma till tals. Sedan är det givetvis upp till chefen att se till att man följer den.

Leif Denti ser att det finns mycket initiativkraft på våra svenska företag, men han tror att vi kan bli duktigare på att ta vara på den.

- Vi måste få bort barriärer och byråkrati. Svenska företag har mycket att vinna på att se över sina rutiner. Jag tror vi är sprängfyllda med bra idéer. Det gäller bara att se till att de som vågar ta risker blir belönande.

Kontakta leif.denti@gu.se

Så skapar chefen innovationsutrymme
Uppmuntra. I en miljö där rimliga risker och nya förslag uppmuntras är chansen större att innovationer uppstår.

Synliggör resurser. Där det är lätt att få fram dokumentation, experthjälp och tekniska specifikationer under utvecklingsarbetet rullar arbetet på utan hinder. Det underlättare också innovationsprocessen.

Ge frihet. När människor ges en hög grad av frihet till egna beslut ökar innovationskraften. Att få möjlighet att hitta egna lösningar på ett problem ökar kreativiteten.


Text: Hanna Andersson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu