Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2017-02-24
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2016:

Aktörerna gör systemet

Alina Lidén vill lyfta fram aktörernas roll i innovationssystemen. I sin avhandling gör hon en genomgång av både teoretiska och praktiska konsekvenser av det spridda innovationssystemsperspektivet.

Innovationssystemsansatsen går ut på att det finns en mängd faktorer som påverkar utvecklingen, spridningen och användningen av innovationer. Ekonomi, politik, regelverk och sociala processer är bara några exempel på faktorer som hänger ihop och påverkar innovationskraften enligt denna systemiska syn.

Ansatsen har fått ett enormt genomslag de senaste 30 åren, både bland forskare och policymakare. Men den har också ifrågasatts kraftigt, till exempel på Druid-konferensen 2013.

Alina Lidén berättar i prologen till sin doktorsavhandling att innovationssystemsansatsens vara eller icke-vara var temat för hela konferensen. Debatten utmynnade i att ansatsanhängarna förlorade. Därefter slog de närvarande forskarna fast att innovationssystem inte längre kunde anses vara ett fruktbart forskningsperspektiv.

Lidén håller med om att ansatsen dras med bland annat metodologiska problem, men ser också möjligheter att utveckla den. Hennes studieobjekt är Sverige. Hon har studerat forskningslitteratur och officiella dokument samt intervjuat ett 10-tal personer, varav flera är Ericssonanställda.

Alina Lidén menar att med ett alltför övergripande perspektiv, där fokus ligger på innovationssystemets olika element och relationerna mellan dem, tappar man bort aktörerna. Staten är förstås en viktig aktör, Ericsson är en annan. De drivs av skilda logiker, och hur de agerar påverkar hela systemets dynamik.

Avhandlingen har titeln Rethinking Systems of Innovation. Towards an Actor Perspective on the System of Innovation Perspective och har lagts fram vid Blekinge tekniska högskola.


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu