Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Att bygga mening och rum

Om processer för utveckling av verksamhetsmiljöer

av Lisbeth Birgersson

Studien är en reflektion över två försök att utveckla miljöer för småföretag och förnya och återanvända äldre arbetsbebyggelse. Reflektionen ska utkristallisera de drag i de studerade förnyelse- och återanvändningsprocesserna som är betydelsefulla för att skapa en meningsfull och självförstärkande småföretagarmiljö. Denna reflektion kan ses som en sökprocess efter alltmer grundläggande strukturer i forskningsmaterialet.

Det empiriska materialet beskriver två experiment med avseende på relationer mellan företagare och miljö och mellan dessa och kommunala planeringsprocesser. Reflektionen har jämförts med andra forskares texter för att kunna leda till hållbara tolkningar. Perspektiven växlar mellan fokus på den instrumentellt inriktade planeringen av arbetsmiljön och på den meningsskapande handling som lockar fram småföretagarnas värderingar och livsstil.

Slutsatsen är att dessa borde knytas till varandra, att den instrumentella handlingen och den meningsskapande skulle samverka. I Sverige finns många äldre industrimiljöer som skulle kunna stöpas om till småföretagsbyar, där värdefulla nätverk skulle kunna skapas till en låg kostnad. Författaren ser avhandlingen som en del i en dialog mellan forskning och praktiskt förändringsarbete i byggd miljö.

Titel: Att bygga mening och rum – Om processer för utveckling av verksamhetsmiljöer
Författare: Birgersson, Lisbeth
År: 1996
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu