Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Activist Entrepreneurship

Attac'ing Norms and Articulating Disclosive Stories

av Malin Gawell

I avhandlingen studeras skapandet av den ideella organisationen Attac Sverige. Skapelseprocessen delas upp i två delar: skapandet av själva organisationen, respektive processen som sker människor emellan. En narrativ metod används och längre intervjuer har gjorts med 26 personer från Attac. Detta material kompletteras med deltagande observationer och olika sekundärkällor. En av de frågor som tas upp är relationen mellan entreprenörskapstänkandet och hur ideella organisationer skapas. Begreppet "möjlighet", som är viktigt inom traditionell entreprenörskapsteori, kompletteras med begreppet "nödvändighet".

Resultaten visar att entreprenörer och dynamiska processer även finns i ideella organisationer. När en ideell rörelse bildas sätts inte den organisatoriska idén främst. Det är snarare den sociala idén som är fundamentet. Genom en kollektiv narrationsprocess "berättas" organisationen fram och målen förändras över tid.

Sammantaget bidrar avhandlingen med tre viktiga insikter: hur entreprenörskapet spelar in i skapandet av ideella organisationer, att entreprenörskapet kan ses som en social och dynamisk process i olika sfärer i samhället, samt med en förståelse för berättandets roll i entreprenörskapet.

Titel: Activist Entrepreneurship – Attac'ing Norms and Articulating Disclosive Stories
Författare: Gawell, Malin
År: 2006
Lärosäte: Stockholms universitet

Mest lästa artiklar nu