Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

18 oktober 2017

Med patent som kompass

– Lärdomar från Karolinska institutets innovationslandskap

Tid: Onsdag 18 oktober 2017, 15.00-17.00
Plats: SUP46, Regeringsgatan 65, Stockholm
Talare: Filosofie doktor Charlotta Dahlborg och teknologie doktor Danielle Lewensohn, Karolinska institutet

Kort om föreläsningen: Nyttiggör! Patentera! Kommersialisera! Skapa innovation! I den forskningsbaserade kunskapen finns potential till många stordåd, och förväntningarna är höga. I vilken grad kan de infrias? Hur ser incitamenten ut? Och hur uppfinningsrika är forskarna?

Charlotta Dahlborg och Danielle Lewensohn har i ett unikt forskningsprojekt kartlagt KI-forskarnas patentering och kommersialisering i detalj över en 15-årsperiod. Att bara räkna antalet patent är ett vanligt, men ganska trubbigt, mått på innovation. Dahlborg och Lewensohn har i stället gått på djupet och studerat vad som egentligen står i patenten, vem eller vilka som har tagit dem, hur ägandet har förändrats över tid, och om forskaren har tagit många patent.

Under föreläsningen kommer de att berätta om ett praktiskt exempel på ett patents väg från idé till innovation. De kommer att belysa möjligheter och utmaningar med dagens innovationssystem utifrån frågor som:

- Vilken roll spelar kulturen i forskningsmiljön för viljan att patentera?
- Varför är inte mobiliteten större mellan akademin och näringslivet?
- Finns det en generell kommersialiseringsmodell som funkar vid alla lärosäten?
- Hur mycket innovation blir det?
- Och måste verkligen alla forskare bli entreprenörer?

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Charlotta Dahlborg och Danielle Lewensohn är båda verksamma vid enheten för bioentreprenörskap vid Karolinska institutet (KI). De har tillsammans kartlagt KI-forskares patent genom att bygga upp databasen Karolinska Institutet Intellectual Property (KIIP).

Danielle Lewensohns doktorsavhandling handlar om hur patentdata kan användas i utvärdering av forskning, och i utveckling av innovationsstödsverksamheter. Hon intresserar sig också för hur intellektuella tillgångar som uppstår i samarbeten mellan akademi och industri tillvaratas och används, samt för forskarens roll i patentering och kommersialisering. Hon har tidigare bland annat arbetat på University of Chicagos innovationskontor (U Chicago Tech), i läkemedels- och medtechindustrin samt inom patentbranschen.

Charlotta Dahlborgs doktorsavhandling handlar om kopplingarna mellan uppfinningar, innovationer och kunskapsöverföring mellan akademin och industrin. Till hennes forskningsintressen hör kommersialisering och nyttiggörande av kunskap och teknologier, akademiskt entreprenörskap samt hur organisationer bygger nätverk och allianser. Hon arbetar halvtid på KI Innovations AB som projektledare för Nordic Mentor Network for Entrepreneurship (NOME), ett mentorskapsprogram för nordiska life science-startups.